top of page
Image by Dylan Gillis

Psykologisk trygghet

Nøkkelen til høyt presterende team

Begrepet "psykologisk trygghet" ble for alvor gjort kjent av professor

Amy C. Edmondson, med definisjonen:

"En delt oppfatning og overbevisning om at det i teamet er trygt å ta en risiko".

 

I team med lav psykologisk trygghet:

 • Stiller vi ikke spørsmål for å unngå å virke dumme.

 • Ber vi ikke om tilbakemeldinger for å unngå å virke uvitende eller inkompetente.

 • Unngår vi å kritisere for ikke å virke negative.

 • Lar vi vær å komme med ideer og forslag for ikke å skape forvirring om det som er avtalt.

 • Tenker vi sjeldent nytt for ikke å utfordre det vi har vært enige om så lenge.

 • Tester vi helst ikke ut nye ideer for ikke å bli latterliggjort om det ikke går bra.

 • Er det viktig å ikke gjøre feil, fordi det blir husket lenge og kan holdes mot oss senere.

 • Holder vi i det lengste tilbake bekymringer og melder sjelden fra om feil for ikke å bli oppfattet som brysomme.

I team med høy psykologisk trygghet:

 • Har vi en aktiv tilbakemeldingskultur med en leder som behersker relasjonskompetanse og har et Growth Mindset.

 • Lærer vi bedre og fortere, noe som påvirker teamets prestasjonsevne (Edmondson 1999).

 • Tar vi kalkulert risiko, er ærlige, kreative og står frem med våre meninger uten frykt for å bli "utstøtt" eller sett ned på (Delizonna 2017).

 • Frigjør vi mer energi siden mentale ressurser ikke behøver å brukes til å "please" lederen eller være opptatt av å ikke gjøre feil.

 • Er vi positivt nysgjerrige, stiller ofte spørsmål og tenker "stort".

 • Viser vi i ord og atferd at vi stoler på, og respekterer hverandre.

 • Er vi åpne for endring, dyrker læring, kan motivere oss selv og føler mening i det vi gjør.

 • Er vi utholdende og utvikler oss i motgang.

; produktivitet, suksess og psykologisk trygghet

Google logo.png

For å vite hva som kjennetegnet et virkelig godt team, brukte Google 2 år

for å kartlegge 180 av sine egne team (prosjektet Aristotle)

De aller beste teamene hadde ikke lengst erfaring, høyest IQ, likhet blant medlemmene eller feilfri levering; de hadde psykologisk trygghet. 

Analyse av ditt team? Se her!

Lederprinsipper - 

psykologisk trygghet:

 • Oppmuntre til læring og effektivitet

 • Vær en rollemodell for den atferden du ønsker å se hos andre

 • Gjør nysgjerrighet normalt

Bilde Amy E.jpeg

Amy Edmondson,

professor Harvard 

Som leder er det 3 ting du aldri må slutte med;

1.  Å legge til rette

2.  Å invitere til engasjement

3.  Å gi en produktiv respons

Amy Edmondson, professor Harvard

Google's 5 punkts liste over suksesskriteriene til sine aller beste team:

 

 • Psychological safety (Det føles komfortabelt å være den jeg er og jeg kan trygt stille «dumme» spørsmål)

 

 • Dependability (Jeg kan stole på de andre som er med i teamet)

 

 • Clarity and structure (Det er tydelige mål, god struktur og klare rammer)

 

 • Meaning of work (Målet betyr noe for den enkelte)

 

 • Impact of work (Det vi holder på med har verdi i større sammenheng) 

Analyse av ditt team? Se her!

Er det lett å innrømme en feil i ditt team?

Individ_føle_skyld.JPG

The "blame game" - skyldsirkelen

Think Management AS

bottom of page